Mest anvendte terminologier og lovkrav
til vægtspecifikationer og test for campingvogne og autocampere

Henvisninger om vægt

Vægtangivelser og -afprøvninger for campingvogne og autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og ERIBA-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.
 • 1. Teknisk tilladt samlet vægt

  Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt (også kaldt: teknisk tilladt maks. vægt i læsset tilstand) (f.eks. 2.000 kg) er en vægtdefinition, der er fastlagt af fabrikanten, og som køretøjet ikke må overskride. Oplysninger vedrørende den teknisk tilladte samlede vægt findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den teknisk tilladte samlede vægt, er dette en overtrædelse, der kan straffes med en bøde.

  2. Vægt i køreklar tilstand

  Forenklet sagt er der ved vægt i køreklar tilstand tale om grundkøretøjet med standardudstyr. Her er der hovedsageligt indeholdt de følgende positioner:

  • køretøjets tomvægt samt evt. påpfyldte driftsstoffer;
  • standardudstyret, d.v.s alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i den leveringsomfang, der er monteret på fabrikken;
  • vandtanken, 100 % fyldt eller kørefyldning iht. fabrikantens oplysninger, og en 100 % fyldt gasflaske. 

  Oplysninger vedrørende vægt i køreklar tilstand for hver model findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt at bemærke at der ved den værdi for vægten i køreklar tilstand er tale om en standardværdi, der er defineret under typegodkendelsesproceduren og kontrolleret af myndighederne. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af det udleverede køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den lovlige tolerance er ± 5 %. Dermed tager EU-lovgiveren hensyn til den kendsgerning, at der pga. vægtsvingninger ved leverandørudstyret samt pga. processer og vejrpåvirkninger kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar tilstand. Disse vægtafgørelser kan tydeliggøres ved en eksempelregning:

  • Vægt i køreklar tilstand iht. salgsdokumenter: 1.600 kg.
  • Lovlig tolerance på ± 5 %: 80 kg
  • Lovligt vægtområde i køreklar tilstand: 1.520 kg til 1.680 kg

  Det konkrete område for lovlige vægtafvigelser for hver model findes i de tekniske data. ERIBA arbejder altid hårdt på at reducere vægtsvingninger til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser i den øverste og nederste ende af spektret er derfor meget sjældent; de kan dog ikke helt udelukkes til trods for alle anstrengelser. ERIBA kontrollerer derfor køretøjets reale vægt samt overholdelse af den tilladte tolerance ved at veje køretøjet ved båndenden.

  3. Specialudstyr og real vægt

  Specialudstyret omfatter iht. lovens definition alle valgfrie udstyrsdele, der ikke er del af standardudstyr, og som monteres på køretøjet på fabrikantens risiko (dvs. på fabrikken) og kan bestilles af kunden (f.eks. markise, glatplade, varme, bageovn, etc.). Oplysninger vedrørende specialudstyrets vægt (enkeltudstyr og pakker) findes i vores salgsdokumenter. Specialudstyr i denne forstand omfatter ikke andet tilbehør, der efter køretøjets udlevering fra fabrikken eftermonteres af forhandleren eller dig personligt.

  Køretøjets vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2) og vægten af det specialudstyr, der på fabrikken er monteret på et konkret køretøj betegnes sammen som den reale vægt. Du finder de pågældende angivelser for dit køretøj efter overdragelsen under Punkt 13.2 i overensstemmelsescertifikatet (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk venligst, at det også ved denne angivelse drejer sig om en standardiseret værdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den faktiske vægt – gælder en lovmæssigt tilladt tolerance på ± 5 % (se nr. 2), kan den faktiske vægt også tilsvarende afvige i forhold til den angivne nominelle værdi.

  4. Nyttelast og min nyttelast

  Også montering af specialudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget specialudstyr, at der stadig er tilstrækkelig fri vægt til rådighed for bagage og andet tilbehør (såkaldt nyttelast), uden at den tekniske tilladte samlede vægt overskrides.

  Nyttelasten beregnes ved at fratrække vægten i køreklar tilstand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se ovenfor nr. 2) og specialudstyrets vægt fra den tekniske tilladte samlede vægt (se ovenfor nr. 1). EU-reguleringer går for campingvogne ud fra en fast min. nyttelast, der mindst skal være tilbage for bagage og andet, ikke fabriksmonteret tilbehør. Denne min. nyttelastberegnes på følgende måde:
  Min. nyttrelast i kg ≥ 10 * (n + L)  

  Her gælder: "n" = maks. antal sovepladser og "L" = køretøjsenhedens samlede længde (uden trækbom).
  Det maks. antal sovepladser svarer til den faktisk konfigurerede sovepladser for det individuelle køretøj.  
  Ved en campingvogn med 6 angivne sovepladser og 7 m samlet køretøjslængde beregnes den min. nyttelast på følgende måde: 10 kg * (6 + 7) = 130 kg.

  For at den min. nyttelast opretholdes, findes der for hver køretøjs model en kombination af specialudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en min. nyttelast 130 kg vil specialudstyrets samlede vægt ved et køretøj med 6 angivne sovepladser og en vægt i køreklar tilstand på 1.750 kg f. eks. være 120 kg:

    2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt
  - 1.750 kg vægt i køreklar tilstand  
  - 130 kg min nyttelast
  = 120 kg maks. tilladt vægt til specialudstyr

  Det er vigtigt at huske at denne beregning lægger den  standardværdi for vægten i køreklar tilstand til grund, der er fastlagt i typegodkendelsesproceduren, uden hensyntagen til tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2). Er den maksimalt tilladte værdi for specialudstyr på 120 kg, kan det ved en vægtafvigelse opad ske, at den min. nyttelast på 130 kg kalkulatorisk ligger under standardværdien for vægten i køreklar tilstand, men at der i det konkrete tilfælde ikke er den tilsvarende mulighed for ekstra last.

  Også hertil findes en eksempelregning for et køretøj med 6 sovepladser, hvor den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand ligger 2 % over den nominelle værdi:

    2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt  
  - 1.785 kg

  faktisk vejet vægt i køreklar tilstand (i eksemplet  2 % højere end den angivne værdi på 1.750 kg)

  - 120 kg specialudstyr maks. tilladt værdi)  
  = 95 kg faktisk ekstralastmulighed (< min. nyttelast på 130 kg)

  For at undgå en sådan situation, sænker ERIBA det tilladte maks. vægt på den samlede specialudstyr der i alt kan bestilles. Begrænsning af specialudstyret skal garantere, at den min. nyttelast, d.v.s.  den ved lov foreskrevne frie vægt til bagage og efter følgende monteret tilbehør ved de køretøjer der er udleveret af ERIBA, også faktisk stå til rådighed for ekstralast. 

  Da den konkrete køretøjs vægt først kan findes ved vejning ved båndende, kan i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af specialudstyret opstå en situation, hvor den min. nyttelast ved båndenden ikke længere er garanteret. For at garantere min. nyttelasten også i disse tilfælde, vil ERIBA inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om f.eks. køretøjet forstærkes eller specialudstyret fjernes.

  5. Virkninger af tolerancer af vægten i køreklar tilstand på den resterende ekstralastmulighed

  Også uafhængig af den min. nyttelast bør du bemærke, at de uundgåelige produktionsbetingede vægtsvingninger i køreklar tilstand - både opad og nedad – påvirker den resterende ekstralastmulighed spejlvendt: Hvis du f. eks. bestiller vores eksempelkøretøj med en samlet vægt på 90 kg, er der på grundlag af standardværdien for vægten i køreklar tilstand en kalkulatorisk nyttelast på  160 kg . Den ekstralastmulighed, der faktisk står til rådighed, kan pga. tolerancen afvige fra denne værdi, og ligge højer eller lavere. Er dit køretøjs  vægt i køreklar tilstand f.eks. tilladt 2 % højere end angivet i salgsdokumenter, reduceres ekstralastmuligheden fra 160 til 125 kg:

    2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt
  - 1.785 kg faktisk målt vægt i køreklar tilstand (i eksemplet 2 % højere end værdien på 1.750 kg)
  - 90 kg bestilt specialudstyr for det konkret køretøj
  = 125 kg faktisk ekstralastmulighed

  For at sikre, at den beregnede nyttelast faktisk er givet, bør du ved konfigurering af dit køretøj derfor indberegne de mulige og tilladte toleraner ved vægten i køreklar tilstand. 

  Vi anbefale at veje den læssede campingvogn  på en vægt inden hver rejse for at kontrollere at den teknisk tilladte samlede vægt overholdes.  Desuden anbefaler vi at kontrollere den faktiske støttelast for det læssede køretøj. Denne må ikke være højere end trækkøretøjets maks støttelast. Desuden skal den teknisk tilladte samlede vægt af køretøjets kombination i læsset tilstand overholdes, d.v.s den maks. vægt af kombinationen af dit køretøj og din campingvogn

 • 1. Største tekniske tilladte totalvægt

  Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan med medføre en bøde.

  2. Vægt i køreklar stand 

  Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner: 

  • køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;  
  • standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
  • den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16  kg;
  • den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
  • føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg. 

  Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af myndighederne Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er ± 5 %. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand. 
  Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel: 

  • vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg 
  • lovlig tolerance på ± 5 %: 142,50 kg
  • lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

  Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. ERIBA gør sig store anstrengelser for at reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af ERIBA ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

  3. Passagerernes vægt

  Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Førerens vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså 3 * 75 kg = 225 kg.

  4. Ekstraudstyr og reel vægt

  Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar – dvs. ab fabrik – og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig. 
  Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den reelle vægt – gælder en lovlig tolerance på ± 5 % (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

  5. Nyttelast og minimum nyttelast

  Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:
  Minimum nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)
  Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« = er køretøjets samlede længde i meter.
  Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

  For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver køretøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg:

    3.500 kg største tekniske tilladte samlede vægt
  - 2.850 kg vægt i køreklar stand
  - 3*75 kg passagerernes vægt
  - 100 kg minimum nyttelast
  = 325 kg maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

  Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand ligger 2 % over den nominelle værdi:

    3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt
  - 2.907 kg faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
  - 3*75 kg passagerernes vægt
  - 325 kg ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
  = 43 kg faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)

  For at undgå en sådan situation, sænker ERIBA den tilladte maks. vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestille yderligere, alt efter model.  Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af ERIBA udleverede køretøjer. 

  Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer ERIBA inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstraudstyr.

  6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar stand på nyttelasten.

  Også uafhængigt af minimum nyttelast  bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand – opad eller nedad – spejlvendt påvirker de resterende belastningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast  på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

    3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt
  - 2.907 kg Faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
  - 3*75 kg passagerernes vægt
  - 150 kg bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
  = 218 kg faktisk belastningskapacitet

  For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning.
  Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.

Vægt ABC

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål og interessant information om vægt og læsning af autocampere.

1. Hvad er den teknisk tilladte maksimale totalvægt?

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan med medføre en bøde.

2. Hvad er vægt i køreklar tilstand?

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. 

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner: 

 • køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;  
 • standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
 • den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16  kg;
 • den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
 • føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg. 

3. Hvad er fabrikantens angivne vægt for ekstraudstyr?

De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er en af ERIBA fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af ERIBA, også faktisk står til rådighed for nyttelasten.

4. Hvad er passagerernes vægt?

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Førerens vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså 3 * 75 kg = 225 kg.

5. Hvad er den mindste nyttelast, og hvordan beregner jeg den?

EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed.

Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde: 10 * (n + L)
Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« = er køretøjets samlede længde i meter.
Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

6. Hvordan tages der hensyn til den ekstra vægt af ekstraudstyr og pakker?

Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkers og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.

7. Hvordan vurderer man et vario-sæde?

Vario-sædet er et valgt´frit 5 siddeplads, som skal indgå som regulært sæde i beregningerne af den minimale nyttelast samt passagerernes vægt. For at du kan få den 5. siddeplads, skal det være sikret at den mindste nyttelast fortsat er garanteret samt alle andre lovbestemte vægtværdier overholdes. Kontakt vores forhandlere for detaljerede oplysninger.

8. Hvor kommer udtrykkene fra, og hvad er retsgrundlaget for oplysningerne?

For at oplyse dig bedst muligt og transparent om vægten i vores salgsdokumenter (print og digitalt), orienterer vi os principielt efter lovens formuleringer. Disse har siden den 06-07-2022 især været fastlagt i gennemførselsforordning (EU) 2021/535 (tidl. Direktiv (EU) nr. 1230/2012). Gennemførselsforordning (EU) 2021/535 findes online på de diverse Eu-sprog: https://eur-lex.europa.eu

9. Hvad er køretøjets faktiske vægt?

Vægten på køretøjet i køreklar stand (se nr. 2) og vægten på indbygget ekstraudstyr fra fabrik på et konkret køretøj betegnes tilsammen som den reelle vægt på køretøjet. Du finder de pågældende angivelser for dit køretøj efter overdragelsen under Punkt 13.2 i overensstemmelsescertifikatet (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk venligst, at det også ved denne angivelse drejer sig om en standardiseret værdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den faktiske masse – gælder en lovmæssigt tilladt tolerance på ± 5 % (se ligeledes nr. 2), kan den faktiske vægt også tilsvarende afvige i forhold til den angivne nominelle værdi.

10. Hvilke muligheder for afhjælpning kan jeg bruge, hvis den reelle belastningskapacitet ved båndets ende undtagelsesvist ikke lever op til den minimale nyttelast?

Hvis vejningen af dit køretøj i slutningen af båndet undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet overskrider den minimale nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad i køreklar stand, vil vi inden køretøjets udlevering sammen med dig og handelspartneren kontrollere, om vi kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. 

11. Hvorfor får jeg oplyst den reelt vejede vægt af køretøjet ved købet? Hvad betyder det for mig?

For at sikre den bedste mulige transparens i forhold til vægtene på vores køretøjer, informerer vi med fakturaen resultatet af vejningen af køretøjet på båndets ende, dvs. angivelser af den reelt vejede vægt på køretøjet samt af den resterende belastningskapacitet, til vores handelspartnere. De anmodes om at videreformidle dette til dig. Skulle dette ikke være sket, kan du kontakte din handelspartner og bede om angivelserne. 

Vores vogne opfylder alle juridiske krav og krav ifølge standarder, og vedligeholdes, testes og kalibreres regelmæssigt. En ubetydelig tolerance kan samtidigt ikke undgås rent teknisk. Desuden kan køretøjets vægt afvige grundet vejrpåvirkninger og f eks. variere lidt pga. den dermed forbundne optagelse eller afgivelse af fugt. Den faktiske vægt på køretøjet kan derfor afvige i forhold til den oplyste faktiske vægt.

12. Hvad skal jeg være opmærksom på ved en efterfølgende aflastning?

Ved en aflastning reduceres den teknisk tilladte totalvægt og på grund af det alternative chassis også den resterende belastningskapacitet. Aflastninger kan grundet den teknisk tilladte totalvægt have indflydelse på de tilladte siddepladser, på chassiset og motorvarianten. Ved spørgsmål vedrørende dette er du meget velkommen til at søge rådgivning hos en af vores handelspartnere. 
Hvis du vil aflaste dit køretøj efter leveringen, kan du lade Teknisk service foretage denne aflastning for dig. Vi anbefaler i din egen interesse, at du altid er opmærksom på at samtlige lovmæssige vægtværdier også overholdes her. 

Ud fra en på- hhv. aflastning kan ændrede juridiske bestemmelser være gældende, som et resultat af den nye teknisk tilladte totalvægt på køretøjet. Dette gælder især for færdselsloven, lovgivningen vedrørende typegodkendelser til færdsel på offentlig vej, bestemmelser vedrørende vejafgifter samt skatte- og forsikringsretlige aspekter. Du skal derfor informere dig om den gældende lovgivning hvad angår den nye teknisk tilladte totalvægt på køretøjet og modtage rådgivning om dette hos de tilsvarende organer. 

13. Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg efterfølgende anbringer/får forhandleren til at anbringe tilbehør på mit køretøj?

Hvis du beslutter dig for at eftermontere eller at få forhandleren til at eftermontere tilbehør på køretøjet efterfølgende, skal du på forhånd kontrollere vægtværdierne på tilbehøret samt dit køretøj og sørge for, at alle lovmæssige vægtværdier, og især den teknisk tilladte totalvægt samt den teknisk tilladte totalvægt på akslerne også overholdes, når man medregner tilbehøret. Bemærk venligst at en eftermontering af tilbehør reducerer din belastningskapacitet tilsvarende og påvirker akseltrykket.modeloversigtmodeloversigtmodeloversigtmodeloversigt