Terminologin och lagkraven
för viktinformation och vikttester för husvagnar och husbilar

Vikthänvisningar

Viktuppgifter och -kontroller för husvagnar och husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och ERIBA-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.
 • 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

  Den högsta tekniskt tillåtna lastvikten (även: högsta tekniskt tillåtna lastvikt i lastat skick) för fordonet (till exempel 2 000 kg) är ett viktkrav som tillverkaren bestämt och som fordonet inte får överskrida. Uppgifter om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten för den modell du har valt finns i respektive tekniska data. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten vid verklig körning är detta en ordningsförseelse som kan bestraffas med böter. 

  2. Vikt i körklart skick

  För att uttrycka det enkelt är vikten i körklart skick lika med basfordonet med standardutrustning. Detta inkluderar i huvudsak följande poster:

  • fordonets tomvikt plus karossen inklusive det påfyllda bränslet;
  • standardutrustningen, alltså all utrustning, som ingår i fabrikens leveransomfattning som standard;
  • den till 100 % fyllda vattentanken eller fyllning enligt tillverkarens uppgifter och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium.

  Uppgifter om vikten i körklart skick finns för varje modell i våra försäljningsdokument. Det är viktigt att det värde som anges i försäljningsdokumenten för vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen och kontrolleras av myndigheterna. Det är enligt lag tillåtet och möjligt att vikten i körklart skick för fordonet som levereras till dig avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsdokumenten. Den enligt lag tillåtna toleransen är ± 5 %. Därvid tar EU-lagstiftaren hänsyn till att det finns vissa fluktuationer när det gäller vikten i körklart skick på grund av variationer i vikten på underleverantörsdelar samt på grund av process- och väderrelaterade faktorer. Dessa viktavvikelser kan illustreras med ett beräkningsexempel: 

  • Vikt i körklart skick enligt försäljningsdokumenten: 1 600 kg
  • Enligt lag tillåten tolerans ± 5 %: 80 kg
  • Enligt lag tillåtet intervall för vikt i körklart skick: 1 520 kg till 1 680 kg

  Det specifika intervallet för tillåtna viktavvikelser finns för varje modell i respektive tekniska data. ERIBA gör stora ansträngningar för att reducera viktfluktuationerna till det minimum som produktionstekniskt är oundvikligt. Avvikelser i den övre och nedre delen av intervallet är därför mycket sällsynta; de kan dock inte helt uteslutas trots alla tekniska optimeringar. ERIBA kontrollerar därför fordonets verkliga vikt samt överensstämmelsen med den tillåtna toleransen genom att väga varje fordon i slutet av monteringsbandet.

  3. Tilläggsutrustning och verklig vikt

  Till tilläggsutrustningen (även: specialutrustning eller extrautrustning) hör enligt den lagstadgade definitionen alla utrustningskomponenter som inte ingår i standardutrustningen och som är tillverkarens ansvar – alltså delar som monterats på fordonet på fabriken och som kan beställas av kunden (till exempel markis, slät plåt, värmare från Alde, ugn, etc.).
   Uppgifter om enskilda vikter eller paketvikter för den tilläggsutrustning som kan beställas finns i våra försäljningsdokument. Tillbehör som inte är tilläggsutrustning i detta avseende är övriga tillbehör som eftermonteras av återförsäljaren eller av dig personligen efter leverans av fordonet från fabriken. 

  Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten på den tilläggsutrustning som har fabriksinstallerats på ett specifikt fordon kallas tillsammans för den faktiska vikten. Du hittar motsvarande information om ditt fordon efter att det har överlämnats under avsnitt 13.2 i försäkran om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Beakta att även denna uppgift är ett standardiserat värde. Eftersom vikten i körklart skick – som en del av den faktiska vikten – har en lagstadgad tolerans på ± 5 % (se nr 2), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

  4. Nyttovikt och minsta nyttovikt

  Monteringen av tilläggsutrustning är också föremål för tekniska och rättsliga gränser: Det är endast möjligt att beställa tilläggsutrustning för montering på fabriken så att det fortfarande finns tillräckligt med fri vikt för bagage och andra tillbehör (så kallad nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna lastvikten överskrids. 

  Nyttovikten beräknas genom att subtrahera vikten i körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsdokumenten, se nr 2 ovan) och tilläggsutrustningens vikt från den högsta tekniskt tillåtna lastvikten (se ovan nr 1). EU-förordningarna föreskriver en fast minsta nyttovikt för husvagnar, som åtminstone måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte har monterats på fabriken. Denna minsta nyttovikt beräknas enligt följande:
  Minsta nyttovikt i kg ≥ 10 * (n + L) 
  Därvid gäller: ”n” = högsta antalet sovplatser och ”L” = fordonskarossens totala längd (utan dragstång).

  Det maximala antalet sovplatser motsvarar de faktiskt konfigurerade sovplatserna i det enskilda fordonet.  
  För en husvagn med 6 avsedda sovplatser och en kaross med en total längd på 7 m, beräknas den minsta nyttovikten enligt följande: 10 kg * (6 + 7) = 130 kg.

  För att säkerställa att den minsta nyttovikten upprätthålls finns det en maximal kombination av tilläggsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 130 kg bör den totala vikten av tilläggsutrustningen för ett fordon med 6 angivna sovplatser och en vikt i körklart skick på 1 750 kg vara högst 120 kg:

    2.000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt 
  - 1.750 kg vikt i körklart skick
  - 130 kg minsta nyttovikt  
  = 120 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustning  

  Det är viktigt att notera att denna beräkning är baserad på standardvikten i körklart skick som anges i typgodkännandeprocessen, utan hänsyn till de tillåtna viktvariationerna i körklart skick (se punkt 2 ovan).
   Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustningen på 120 kg i exemplet nästan eller helt har förbrukats, kan det hända att den minsta nyttovikten på 130 kg teoretiskt bibehålls med standardvärdet för vikten i körklart skick vid en viktavvikelse uppåt, men att det faktiskt inte finns någon motsvarande belastningskapacitet.

  Även här ett exempel på beräkning för ett fordon med 6 sovplatser, vars faktiska vikt i körklart skick är 2 % över det nominella värdet:

    2.000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt  
  - 1.785 kg

  verklig vägd vikt i körklart skick (i exemplet 2 % högre jämfört ned det angivna värdet på 1 750 kg)   

  - 120 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)  
  = 95 kg faktisk belastningskapacitet (< minsta nyttovikt 130 kg)

  För att undvika en sådan situation sänker ERIBA den tillåtna maximala vikten ytterligare för all tilläggsutrustning som kan beställas, beroende på modell. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, alltså den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som monterats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av ERIBA. 

  Eftersom vikten av ett specifikt fordon endast kan bestämmas när det vägs i slutet av monteringsbandet, kan i mycket sällsynta fall, trots denna begränsning av tilläggsutrustningen, en situation uppstå där den minsta nyttovikten i slutet av monteribgsbandet inte är garanterad. För att säkerställa den minsta nyttovikten även i dessa fall kommer ERIBA före leveransen av fordonet att tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera om en ökning av den tillåtna belastningen för fordonet är möjlig eller om tilläggsutrustning kommer att tas bort.

  5. Effekter av vikttoleranser i körklart skick på den återstående belastningskapaciteten

  Även oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oundvikliga produktionsrelaterade fluktuationer av vikten i körklart skick – både uppåt och nedåt – har en spegelvänd effekt på den återstående belastningskapaciteten: Om du använder vårt provfordon, till exempel med tilläggsutrustning med en totalvikt på 90 kg, baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick, ger detta en beräknad nyttovikt på 160 kg. På grund av toleranserna kan den faktiskt tillgängliga belastningskapaciteten avvika från detta värde och vara högre eller lägre. Om vikten på ditt fordon i körklart skick är ca 2 % högre än vad som anges i försäljningsdokumenten, reduceras belastningskapaciteten från 160 kg till 125 kg:   

    2.000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt  
  - 1.785 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick (i exemplet 2 % högre jämfört med det angivna värdet på 1 750 kg)   
  - 90 kg beställd tilläggsutrustning till det konkreta fordonet
  = 125 kg faktisk belastningskapacitet 

  För att vara säker på att den beräknade nyttovikten verkligen är given bör du ta hänsyn till möjliga och tillåtna toleranser när det gäller vikten i körklart skick när du konfigurerar ditt fordon. 

  Vi rekommenderar dessutom att väga den lastade husvagnen på en våg före varje resa för att kontrollera om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten iakttas.  Dessutom rekommenderar vi att du kontrollerar den faktiska vertikala belastningen på det lastade fordonet. Denna får inte vara högre än dragfordonets maximala vertikala belastning. Dessutom måste fordonskombinationens tekniskt tillåtna totalvikt i lastat tillstånd beaktas, alltså den högsta tillåtna vikten för kombinationen av ditt motorfordon och din husvagn.

 • 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

  Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

  2. Vikt i körklart skick

  Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner: 

  • fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor. 
  • Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; 
  • Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till   100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
  • 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
  • Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg. 

  Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är ± 5 %. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.
  Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel: 

  • Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg 
  • Rättsligt tillåten tolerans på ± 5 %: 142,50 kg
  • Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

  Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos ERIBA anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen. 

  3. Passagerarnas vikt

  Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg. 

  4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt

  Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkaren ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. 
  Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

  5. Nyttolast und minsta nyttolast

  Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:
  Minsta nyttolast i kg ≥ 10 x (n + L)
  Därvid gäller: “n“ = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L“ = fordonets totala längd i meter
  För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

   

   

  För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonsmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på  100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

    3.500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
  - 2.850 kg vikt i körklart skick
  - 3*75 kg passagerarnas vikt 
  - 100 kg minsta nyttolast
  = 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

  Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

    3.500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt 
  - 2.907 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
  - 3*75 kg passagerarnas vikt
  - 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
  = 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

  För att undvika en sådan situation sänker ERIBA den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som ERIBA levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. 

  Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer ERIBA tillsamman med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

  6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten 

  Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

    3.500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
  - 2.907 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
  - 3*75 kg passagerarnas vikt 
  - 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
  = 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.

  För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras.
  Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

Vikter ABC

Här hittar du svar på vanliga frågor och intressant information i ämnet vikter och lastning av husbilar.

1. Vad är den Tekniskt tillåten totalvikt?

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vad är vikt i körklart skick?

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga.

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner: 

 • fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor. 
 • Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; 
 • Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till   100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
 • 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
 • Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg. 

3. Vad är tillverkarens specificerade vikt för Tillvalsutrustning?

Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning är ett värde som fastställs av ERIBA för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som ERIBA levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt.

4. Hur stor är passagerarnas vikt?

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg. 

5. Vad är minsta nyttolast och hur beräknar jag den?

EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken.

Denna minsta nyttolast beräknas så här: 10 x (n + L)
Därvid gäller: “n“ = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L“ = fordonets totala längd i meter
För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

6. Hur ska man ta hänsyn till den extra vikten för tillvalsutrustning och paket?

Mervikten av tilläggsutrustning och paket ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

7. Hur bedömer man ett vario-säte?

Vario-Seat är en extra 5:e sittplats som skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttages. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.

8. Varifrån kommer villkoren och vilken är den rättsliga grunden för informationen?

För att informera dig på ett optimalt och transparent sätt avseende vikterna i våra säljunderlag (tryckt och digitalt material), orienterar vi oss principiellt efter de termer som återfinns i lagstiftningen. Dessa är fastställda sedan 2022-07-06, i synnerhet i genomförandeförordningen (EU) 2021/535 (tidigare: förordning (EU) nr 1230/2012). Genomförandeförordningen (EU) 2021/535 finns online på de olika EU-språken: https://eur-lex.europa.eu

9. Vilken är fordonets faktiska vikt?

Fordonets vikt i körklart skick (se nr 2) och vikten för den tilläggsutrustning som av fabriken har installerats på ett specifikt fordon kallas tillsammans fordonets faktiska vikt. Du hittar motsvarande information om ditt fordon efter att det har överlämnats under avsnitt 13.2 i försäkran om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Beakta att även denna uppgift är ett standardiserat värde. Eftersom vikten i körklart skick – som en del av den faktiska vikten – har en lagstadgad tolerans på ± 5 % (se även nr 2), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

10. Vilka åtgärder finns tillgängliga för mig om vid slutet av monteringsbanan – i undantagsfall – den verkliga belastningskapaciteten underskrider den minsta nyttovikten?

Om – i undantagsfall – vägningen av ditt fordon vid slutet av monteringsbanan visar att den faktiska belastningskapaciteten underskrider den minsta nyttovikten på grund av en tillåten viktavvikelse av vikten i körklart skick, kommer vi före fordonets leverans att tillsammans med dig och återförsäljaren kontrollera om vi till exempel kan genomföra en ökning av den tillåtna belastningen, reducera sittplatserna eller ta bort tilläggsutrustning. 

11. Varför får jag upplysning om den faktiska vikten av fordonet när jag köper det? Vad innebär detta för mig?

För att säkerställa bästa möjliga transparens när det gäller vikten på våra fordon skickar vi resultatet av fordonsvägningen vid slutet av monteringsbanan tillsammans med fakturan, det vill säga uppgifter om fordonets faktiska vikt samt om återstående belastningskapacitet, till våra återförsäljare. Dessa ska vidarebefordra meddelandet till dig. Om detta inte har skett kan du kontakta din återförsäljare och be om uppgifterna. 

Våra vågar uppfyller alla lagstadgade krav och standardkrav och underhålls, kontrolleras och kalibreras regelbundet. Trots allt är en liten tolerans tekniskt oundviklig. Dessutom kan fordonets vikt påverkas av vädret och till exempel variera något på grund av absorption eller frisättning av fukt. Fordonets verkliga vikt kan därför avvika från den meddelade verkliga vikten.

12. Vad måste jag beakta vid en viktreducering i efterhand?

Vid en viktreducering minskas den högsta tekniskt tillåtna lastvikten och på grund av det alternativa chassit minskas även den återstående belastningskapaciteten. Viktreduceringar kan på grund av den ändrade högsta tekniskt tillåtna lastvikten påverka tillåtna sittplatser, chassit och motorvarianten. Om du har några frågor om detta, kontakta gärna någon av våra återförsäljare för råd. 
Om du vill genomföra en viktreducering på ditt fordon i efterhand kan du få denna viktreducering utförd av den tekniska tjänsten. I ditt eget intresse rekommenderar vi att du alltid ser till att alla lagstadgade viktvärden iakttas även här. 

Ändringar i lagbestämmelser kan bero på en ökning av den tillåtna belastningen eller viktreduceringen, som är resultatet av fordonets nya högsta tekniskt tillåtna lastvikt. Det gäller i synnerhet för tyska vägtrafiklagen, tyska förordningen om registrering av fordon, bestämmelserna om vägavgift samt skatte- och försäkringsrättsliga aspekter. Du bör därför informera dig om det gällande rättsläget när det gäller fordonets nya högsta tekniskt tillåtna lastvikt och inhämta information från behöriga myndigheter. 

13. Vad måste jag beakta om jag eller återförsäljaren i efterhand monterar tillbehör på mitt fordon?

Om du bestämmer dig för att i efterhand montera tillbehör på fordonet eller låter återförsäljaren göra detta, bör du kontrollera tillbehörens samt ditt fordons viktvärden och se till att alla lagstadgade viktvärden iakttas, även under beaktande av tillbehöret. Detta gäller i synnerhet för den högsta tekniskt tillåtna lastvikten samt den högsta tekniskt tillåtna vikten på axlarna. Beakta att montering av tillbehör i efterhand reducerar din belastningskapacitet på ett motsvarande sätt och påverkar vikten på axelgrupperna.