Privacyverklaring

Wij heten u welkom tijdens uw bezoek op onze website en danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en voor onze producten. Hymer GmbH & Co. KG neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom is de bescherming van uw persoonlijke rechten en privacy bij de verwerking van persoonsgegevens ook een belangrijke zorg waarmee we rekening houden in onze bedrijfsprocessen.

De volgende richtlijnen voor gegevensbescherming hebben betrekking op zowel het op dit moment geldende wettelijke kader volgens de federale gegevensbeschermingswet (BDSG) als op de in heel Europa geldende bepalingen van de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (DSGVO). Wij verwerken persoonsgegevens, die worden verzameld bij het bezoeken van onze websites, in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming, in het bijzonder volgens DSGVO. Uw gegevens worden noch door ons gepubliceerd noch doorgegeven aan derden zonder uw toestemming. We leggen u graag uit welke gegevens we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze worden gebruikt.

De website van Hymer GmbH & Co.KG kunnen links naar websites van anders aanbieders bevatten, die buiten het bereik van deze gegevensbeveiligingsverklaring vallen. Welke gegevens de exploitant van deze sites mogelijk verzamelen, valt buiten onze kennis en invloed. U vindt informatie in de gegevens¬beschermings¬instructie van de betreffende site.

 1. Begripsbepalingen
 2. Anonieme gegevensverzameling
 3. Gebruik van cookie-tracking
 4. Retargeting/Remarketing
 5. Conversiemeting op onze website
 6. Gebruik van Google Tools
 7. Onze aanbiedingen op social media-platforms
 8. Services van de website
 9. Verwerking van gegevens
 10. Aanwezigheid van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling
 11. Duur van de gegevensopslag
 12. Technische veiligheid
 13. Wettelijke grondslag voor de verwerking
 14. Instructie inzake minderjarigen
 15. Rechten van de betreffende personen
 16. Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
 17. Verantwoordelijke instantie en contactgegevens van de externe toezichthouder gegevensbescherming

1. Begripsbepalingen

De gegevensbeveiligingsverklaring is gebaseerd op de begripsbepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

 • Onder „persoonsgegevens“ verstaan we alle informatie die gebaseerd is op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hieronder „betreffende persoon“ genoemd) (art. 4 nr. 1 DSGVO). Tot uw persoonsgegevens behoort informatie waaronder uw identificatiegegevens (voor- en achternaam, adres en geboortedatum), uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), uw rekeninggegevens (bankrelatiegegevens) etc.
 • Onder „verwerking“ verstaan we elke al dan niet geautomatiseerde procedure dan wel reeks bewerkingen in relatie tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, structureren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door versturen, verspreiden dan wel anderszins beschikbaar stellen, het afstemmen of koppelen, inperken, wissen of vernietigen.
 • Onder „betreffende persoon“ verstaan we iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.
 • Onder „verantwoordelijke“ verstaan we de natuurlijke persoon of rechtspersoon, instantie, instelling of ander orgaan dat alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doelen en middelen voor deze verwerking zijn vastgelegd krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
 • Onder „verwerker“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, de instantie, instelling enig ander orgaan dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt”.
 • Onder „ontvanger“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, de instantie, instelling of enig ander orgaan waaraan de gegevens worden medegedeeld, ongeacht of het hierbij om een derde gaat. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht conform het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.
 • Onder „derde“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, een instantie, instelling of ander orgaan anders dan de betreffende persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtgever of de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn tot verwerking van de persoonsgegevens.
 • Onder „toestemming“ wordt verstaan elke door de betreffende persoon vrijwillig voor de betreffende situatie in de vorm van informatie en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring of anderszins eenduidig bevestigende handeling, op basis waarvan de betreffende persoon te kennen geeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van de overeenkomstige persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Het gebruik van onze sites is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming via onze internetsite, is er echter wellicht een verwerking van persoonsgegevens vereist. Indien verwerking van persoonsgegevens vereist is hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, verzoeken wij in principe om toestemming door de betreffende persoon.

2. Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze website bezoeken zonder actief informatie over uw persoon te verstrekken. Wij bewaren echter altijd automatisch bij het openen van de internetsite de gebruiksgegevens (server-logbestanden), zoals de naam van uw internetserviceprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, datum en duur van uw bezoek of de naam van het opgevraagde bestand, alsmede uit veiligheidsoverwegingen, bijv. voor het detecteren van aanvallen op onze website, het IP-adres van de gebruikte computer gedurende 7 dagen. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd ter verbetering van ons aanbod en vertellen niets over u als persoon. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO. De gegevens verwerken en gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 1. Beschikbaar stellen van de website van Hymer GmbH & Co.KG, 2. Verbeteren van onze website en 3. Voorkomen en opsporen van fouten/storingen alsmede van misbruik van de websites. Deze vorm van gegevensverwerking vindt ofwel plaats voor de uitvoering van het contract middels gebruik van de website van Hymer GmbH & Co.KG, ofwel doordat wij een er een rechtmatig belang bij hebben om de functionaliteit en een probleemloos gebruik van de website van Hymer GmbH & Co. KG te waarborgen alsmede om deze website aan te passen aan de eisen van de gebruiker.

3. Gebruik van cookie-tracking

Voor een prettig gebruik en een maximale functionaliteit van onze website maken wij op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Het betreft hier standaard internettechnologie voor het opslaan en opvragen van inlog- en andere gebruiksinformatie voor alle gebruikers van de website van Hymer GmbH & Co.KG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons o.a. in staat stellen op gebruikersinstellingen op te slaan, zodat onze website in een op uw apparaat afgestemd formaat kan worden weergegeven. Enkele door ons gebruikte cookies worden na afloop van een browser-sessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partners in staat om uw browser tijdens het volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt ingelicht over het plaatsen van cookies, en u ofwel van geval tot geval kunt bepalen of u deze accepteert, ofwel sommige cookies of alle cookies weigert. De cookies kunnen achteraf bovendien worden gewist, zodat gegevens die via websites op uw computer zijn opgeslagen, worden verwijderd. Instructies hiervoor vindt u overal op internet. Door de cookies te deactiveren, kan de functionaliteit van de website van Hymer GmbH & Co.KG beperkt worden.

Cookies deactiveren of verwijderen (Opt-Out)

Elke webbrowser biedt mogelijkheden om cookies te beperken en te wissen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende websites:

4. Retargeting/Remarketing

4.1. Retargeting/Remarketing des Facebook Netzwerks

Onze pagina's bevatten remarketingtags van het sociale netwerk van Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, maken de remarketingtags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Daarnaast kunnen we Facebook gebruiken om een zogenaamde Facebook Lookalike Audience te genereren - een doelgroep van mensen die bepaalde criteria gemeen hebben met bezoekers van onze website. Hierdoor kunnen we nieuwe mensen bereiken die nog geen interactie hebben met ons bedrijf, maar waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze producten. We kunnen deze informatie gebruiken voor de weergave van Facebook-advertenties. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als u geen gegevens wilt verzamelen via Custom Audience, kunt u deze hier deactiveren.

4.2. Retargeting / Remarketing door ORTEC Adscience B.V.

Hymer GmbH & Co. KG maakt gebruik van de retargetingtechnologie van ORTEC Adscience B.V., Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam ("ORTEC Adscience"). Dit maakt het mogelijk om gebruikers van de Hymer GmbH & Co. KG-website specifiek te targeten met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties die al geïnteresseerd waren in aanbiedingen van Hymer GmbH & Co. KG. De invoeging van het advertentiemateriaal is gebaseerd op een op cookies gebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie opgeslagen op de computer van de gebruiker of het mobiele apparaat om geanonimiseerde gegevens over interesses te verzamelen, waardoor de reclame wordt afgestemd op de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hierdoor ontvangt de gebruiker advertenties die waarschijnlijk overeenkomen met de product- en informatieinteresses.

U hebt de mogelijkheid om cookies permanent te weigeren via een opt-out op de ORTEC Adscience-website. Om dit te doen, klikt u op de koppeling "Klik hier om u af te melden" onderaan de pagina: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/. Als u de link inschakelt, wordt een browserplug-in gedownload en geïnstalleerd die voorkomt dat de gegevens worden verzameld. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Aanvullende informatie en privacybeleid met betrekking tot ORTEC Adscience kunt u hier vinden: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/.

5. Conversiemeting op onze website

5.1. Gebruik van Bing-Ads

Wij maken gebruik van het Universal Event Tracking (UET) van Microsoft Bing Ads. Deze service wordt door Microsoft Corporation („Microsoft“), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, ter beschikking gesteld. Deze stelt ons in staat om de activiteiten van onze gebruikers te volgen, wanneer onze website over een Microsoft-Bing -advertentie wordt benaderd. Wanneer gebruikers via een dergelijke advertentie op onze website terechtkomen, wordt op hun computer een cookie geplaatst.

Op onze website is een Bing UET-tag opgenomen. Het betreft een code waarmee in combinatie met de cookie enkele niet-persoonsgerelateerde gegevens m.b.t. het gebruik van de website worden opgeslagen. Hiertoe behoren o.a. de bezoekduur van de website, welke delen van de website bezocht werden en via welke advertentie de gebruiker bij de website is terechtgekomen. Informatie over uw identiteit wordt niet vastgelegd. De vastgelegde informatie wordt naar servers van Microsoft in de VS verstuurd en daar in principe maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookie gegenereerd zijn en die betrekking hebben op uw gebruik van de website alsmede de verwerking van deze gegevens voorkomen, door het plaatsen van cookies te deactiveren. Dit kan mogelijk de functionaliteit van de website beperken. Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2. Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in de bepalingen aangaande gegevensbescherming van Microsoft op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

5.2. Conversiemeting met de bezoekersactiepixel van Facebook

Met uw toestemming gebruiken we de "bezoekeractiepixel" Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook") op onze website. Op deze manier kunnen we de acties van gebruikers volgen na het klikken op een Facebook-advertentie. Dus we kunnen de effectiviteit van Facebook advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek vastelggen. De aldus verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, wat betekent dat we niet de persoonsgegevens van individuele gebruikers te zien krijgen. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een koppeling met uw gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de informatie gebruiken kan voor reclamedoeleinden, in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en haar partners in staat stellen om op en buiten Facebook advertenties voor u te selecteren. Het kan ook als cookie op uw computer worden opgeslagen voor deze doeleinden. Deze toestemming kan alleen worden gegeven door de gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar oud.

6. Google Tools

6.1. Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de internetanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw internetactiviteiten en de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten te verrichten. Tevens zal Google deze informatie mogelijk aan derden doorgeven, voor zover zulks wettelijk wordt voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Opslaan van cookies voorkomen

U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door gebruikmaking van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de van u verkregen gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het voornoemde doeleinde.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het versturen ervan naar de VS afgekort.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

Indien u niet wenst dat Google bij het bezoeken van webpagina's gegevens van uw browser verkrijgt, vindt u hier de link naar de Opt-Out-optie voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , deze plug-in verhindert dat de browser de analytics-code opvraagt, zodat Google geen gegevens verkrijgt tijdens het openen van de pagina. De plug-in is alleen verkrijgbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na de installatie. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij attenderen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „gat.anonymizeIp“, waardoor een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) gewaarborgd is.

Als u geen gegevens wilt verzamelen via Google Analytics, kunt u dit hier deactiveren.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie“demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen er verslagen worden opgesteld die informatie bevatten m.b.t. leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame door Google alsmede van bezoekersgegevens door externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment via uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder “Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens” tegenhouden.

6.2. Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de Google Remarketing technologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Het betreft retargeting-technologie, die ons in staat stelt om bezoekers van onze website door middel van gerichte reclame op de website van het reclamenetwerk van Google opnieuw aan te spreken. De reclame wordt weergegeven middels het gebruik van zogenaamde cookies. Hiervoor worden cookies op uw computer geïnstalleerd waarmee externe aanbieders, waaronder Google, bijhouden welke websites van ons met uw browser bezocht zijn. Met behulp van deze informatie kunnen onze advertenties dan op een later tijdstip op onze websites, bijv. tijdens een zoekopdracht op Google of op de website van het Google-netwerk, worden getoond. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google en de werking van remarketing vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt ook hier de opslag van cookies door uw browserinstellingen deactiveren en/of aangeven dat u niet akkoord gaat met de gegevensopslag van Google Remarketing via https://www.google.com/policies/technologies/ads/

6.3. Gebruik van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Hierbij plaatst Google AdWords een cookie op uw computer („Conversion Cookie“), wanneer u via een Google-advertentie op onze website ben terechtgekomen. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en dienen niet voor persoonlijke identificatiedoeleinden. Indien u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de geldigheid van de cookie is nog niet verstreken, kunnen wij samen met Google vaststellen dat er iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze site is geleid. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de website van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversion-cookies verkregen informatie dient om de conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die voor conversion-tracking hebben gekozen. De AdWords-klanten ontvangen informatie over het totale aantal gebruikers die op de advertentie hebben geklikt en naar een van een conversion-tracking-tag voorziene pagina zijn geleid. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u aangeven dat u niet met het gebruik ervan akkoord gaat, door de installatie van de cookies door middel van de juiste instelling van uw browser-software te verhinderen (optie deactiveren). U wordt in dat geval niet in de conversion-tracking-statistieken opgenomen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op: http://www.google.de/policies/privacy/.

6.4. Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps voor het weergeven van kaarten en het opstellen van routekaarten. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de opslag, verwerking en het gebruik van de automatisch verzamelde alsmede door u persoonlijk ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe aanbieders. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op: https://www.google.com/help/terms_maps/ . Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy? .

6.5. Gebruik van Google Doubleclick

Wij hebben gebruik gemaakt van Doubleclick by Google. Dit is een dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies, om u relevante advertenties aan te bieden. HIerbij wordt aan uw browser een ID-pseudoniemnummer (ID) toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser zijnew, CA 94043, V weergegeven en welke advertenties zijn opgevraagd. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van doubleclick-cookies stelt Google en diens partner-websites slechts in staat om advertenties weer te geven op basis van voorgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analysedoeleinden verstuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Het verzenden van de gegevens door Google naar derden vindt slechts plaats in het kader van wettelijke voorschriften of de opdrachtgegevensverwerking. Google zal uw gegevens in geen geval samenvoegen met andere door Google opgeslagen gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?.

Als u geen gegevens wilt verzamelen via Doubleclick, kunt u dit hier deactiveren.

6.6. Gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert slechts tags. Dit betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt evt. gegevens opslaan. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Indien op domain- of cookie-niveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, voor zover deze met Google Tag Manager geïmplementeerd worden. Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

6.7. Gebruik van Google reCAPTCHA

Wij gebruiken de service reCAPTCHA. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Wij gebruiken dit om te zorgen voor voldoende gegevensbeveiliging tijdens het verzenden van formulieren. Deze service wordt gebruikt om vast te stellen of de invoer door een persoon wordt gedaan of dat deze automatisch door de machine wordt verwerkt. Wij gebruiken de volgende gegevens: het IP-adres van de bezoeker van de website, de duur, datum en tijd van de aanvraag, de identificatiegegevens van het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt, de gegevens met betrekking tot uw Google-account (indien u ingelogd bent), muisbewegingen in de reCAPTCHA-gebieden en de taken waarvoor u beelden moet identificeren. Deze gegevens worden overgebracht naar een server van Google Inc. en daar opgeslagen. Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw vrijwillige toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) DSGVO.

De verschillende gegevensbeschermingsbepalingen van Google Inc. zijn van toepassing. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl; opt-out: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of https://myaccount.google.com/.

7. Onze aanbiedingen op social media-platforms

Wij stellen onze aanbiedingen op verschillende social media-platforms (bijv. fanpages) online beschikbaar. Deze aanbiedingen bevatten informatie over Hymer GmbH & Co. KG en bieden ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen. Wij attenderen u erop dat wij geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens op deze platforms en dat alleen de desbetreffende exploitant van het platform volledig kennis heeft van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan.
In principe worden er tijdens uw bezoek aan het betreffende platform cookies in uw browser opgeslagen.
Het opvragen van gegevens kan ook plaatsvinden wanneer u niet op het betreffende platform geregistreerd bent. Wij hebben er invloed op in hoeverre de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen.
De verwerking van persoonsgegevens op de platforms door ons, berust op art. 6 alinea 1 punt f) DSGVO. Ons gewettigde belang bestaat erin Hymer GmbH & Co. KG op verschillende wijzen naar buiten toe te kunnen presenteren en de communicatiemogelijkheden met onze klanten zo effectief mogelijk te gebruiken.
Ook kan een instemming met de gegevensverwerking volgens art. 6 alinea 1 punt a) DSGVO de wettelijke grondslag vormen wanneer u deze hebt verstrekt jegens de exploitant van het platform.
U ontvangt uitvoerige informatie over de gegevensverwerking van de platformexploitanten m.b.t. de betreffende mogelijkheden om bezwaar te maken, de informatierechten alsmede specifieke informatie over de betreffende platforms inzake de volgende gegevensbeveiligingsaanwijzingen van de betreffende exploitanten:

7.1. Facebook

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Gegevensbeveiligingsverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/
Cookie-informatie: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Specifieke informatie over Facebook-fanpages:
Tijdens het bezoeken van onze Facebook-fanpage verwerkt Facebook uw persoonsgegevens (Facebook Insights). Deze gegevens worden ons door Facebook in het kader van Facebook Insights anoniem ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens over onze fanpage-abonnees.
Daarnaast ontvangen wij van Facebook profielgegevens over u, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen liked of commentaar geeft resp. ons via Facebook schrijft of ons volgt.

7.2. Twitter

Aanbieder: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland
Gegevensbeveiligingsverklaring: https://twitter.com/privacy?lang=de
Opt-Out: https://twitter.com/personalization
Specifieke informatie over Twitter-bedrijfsprofiel:
Tijdens een bezoek aan ons Twitter-bedrijfsprofiel verwerkt Twitter uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Twitter in het kader van Twitter-Analytics anoniem naar ons doorgestuurd. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens van onze abonnees.
Daarnaast ontvangen wij van Twitter uw profielnaam, wanneer u met ons resp. onze site of tweets contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen liked, retweet of antwoordt resp. onze pagina volgt.

7.3. Google+/YouTube

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Gegevensbeveiligingsverklaring: https://policies.google.com/privacy
Cookie-informatie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
Opt-Out: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCiJxXvvKBloi2agYqXUJ4wynvlJklYAPsz_wOZwSUspvMZl4kBzJhFORHem0ERdQR1S2YqYpM9z1j8524iEylUKxtZ5IQ
Specifieke informatie over YouTube-accounts of -kanalen:
Tijdens een bezoek aan ons YouTube-kanaal verwerkt YouTube uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door YouTube in het kader van het YouTube STUDIO-gebruik anoniem ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens over onze kanaal-abonnees.
Bovendien verstrekt YouTube ons de gebruikersnaam van uw “Google+”-profiel, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld video's liked of deze van commentaar voorziet resp. wanneer u zich op ons kanaal abonneert.

7.4. Vimeo

Aanbieder: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS
Gegevensbeveiligingsverklaring: www.vimeo.com/privacy
Opt-Out: https://vimeo.com/cookie_policy
Specifieke informatie over Vimeo-accounts of -kanalen:
Tijdens een bezoek aan ons Vimeo-kanaal verwerkt Vimeo uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons echter geanonymiseerd doorgestuurd. Wij kunnen daarom slechts gebruik maken van statistische gegevens, die echter niet naar personen verwijzen. Voor een statistische presentatie ontvangen wij daarbij informatie over de volgende gegevenssoorten: geografische gegevens (land, regio / provincie /kanton en staat) alsmede apparaatspecifieke gegevens (desktop, GSM, tablet en TV).
Bovendien ontvangen wij uw profielnaam, wanneer u contact met ons maakt. Dit geberut, doordat gegevens over uw interactie en het verloop worden doorgestuurd, zoals de volgende gegevens: Plays (aantal video-oproepen), finishes (aantal volledig afgespeelde video’s), aantal likes en comments (commentaren). Daarnaast ontvangen wij uitgebreide statistieken over video's die op andere social media, zoals Facebook, YouTube, Twitter of LinkedIn zijn gedeeld alsmede geanonymiseerde gegevens over interactie en communicatie op deze platforms.

7.5. Instagram

Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
Gegevensbeveiligingsverklaring: https://help.instagram.com/155833707900388
Cookie-informatie: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Specifieke informatie over Instagram-profielen:
Tijdens een bezoek aan onze Instagram-bedrijfspagina verwerkt Instagram uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door Instagram in het kader van Instagram Insights anoniem doorgestuurd. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens over onze profiel-abonnees.
Daarnaast ontvangen wij van Instagram uw gebruikersnaam, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen liked of commentaar geeft resp. onze pagina volgt.

7.6. LinkedIn

Aanbieder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland
Gegevensbeveiligingsverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Specifieke informatie over LinkedIn-bedrijfspagina's:
Tijdens een bezoek aan ons LinkedIn-bedrijfspagina verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door LinkedIn in het kader van LinkedIn-Analytics anoniem naar ons doorgestuurd. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens van onze abonnees.
Daarnaast ontvangen wij van LinkedIn uw profielnaam, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen liked of commentaar geeft resp. onze pagina's volgt.

7.7. Xing

Aanbieder: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland
Gegevensbeveiligingsverklaring: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Specifieke informatie over Xing-bedrijfsprofiel:
Tijdens een bezoek aan ons Xing-bedrijfsprofiel verwerkt Xing uw persoonsgegevens.
Daarnaast ontvangen wij van Xing uw profielnaam, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen liked of commentaar geeft resp. ons profiel volgt.

8. Services van de website

8.1. Contactformulier/vragen

U kunt op ons uw vragen op onze site via een contactformulier stellen. Hierbij worden uw gegevens van het contactformulier (inhoud van uw vraag, onderwerp van uw vraag en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (voornaam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

8.2. Afspraken maken voor een advies

Via onze website heeft u de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een advies. Voor dit doel worden de noodzakelijke persoonsgegevens verzameld en doorgegeven aan de door u geselecteerde dealer: naam, titel, e-mailadres, voertuigtype van uw voorkeur, als u wilt dat de door u geselecteerde dealer telefonisch contact met u opneemt, wordt het telefoonnummer ook vrijwillig verzameld en doorgegeven. Om er zeker van te zijn dat de afspraak zoals overeengekomen wordt uitgevoerd, sturen wij u een bevestiging en een afspraakherinnering.

Dit verzamelen, opslaan en overdragen van de gegevens is gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a), in combinatie met artikel 7 AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken op datenschutz@hymer.com of per post Hymer GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Holzstr. 19, 88339 Bad Waldsee, Duitsland met werking voor de toekomst. Daarnaast kunt u ook uw rechten doen gelden tegenover de dealer. Neem hiervoor contact op met de door u geselecteerde dealer.

8.3. E-mailcontact

Wanneer u ons via e-mail uw vragen resp. informatie toestuurt, worden uw gegevens (e-mailadres, inhoud van uw e-mail, onderwerp en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (voornaam, achternaam, evt. telefoonnummer, adres) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens verstrekken wij niet zonder uw toestemming aan derden. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.

Wij attenderen de gebruiker erop dat e-mailberichten tijdens het versturen onbevoegd en onopgemerkt kunnen worden meegelezen of gewijzigd.Hymer GmbH & Co. KG maakt gebruik van software voor het filteren van ongewenste e-mail (spamfilter). Via het spamfilter kunnen e-mailberichten worden afgewezen, wanneer deze op basis van bepaalde kenmerken abusievelijk als spam worden aangemerkt. De door u ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

8.4. Abonnement op onze nieuwsbrief

U kunt u op onze website abonneren op de nieuwsbrief. Hiermee informeren wij onze klanten en zakenpartners regelmatig over aanbiedingen van de onderneming. Hiervoor hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig evenals informatie die u ons verstrekt, zodat wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden niet meer gegevens verzameld, of deze worden slechts op basis van vrijwilligheid verzameld. Via de Double-Opt-In-procedure ontvangt de betreffende persoon eerst op het voor hem verzending van de nieuwsbrief geregistreerde e-mailadres om juridische redenen een bevestigingsmail. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief en verstrekken we niet aan derden. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 DSGVO.

Tijdens het aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij voorts het door de Internet-Service-Provider (ISP) toegekende IP-adres van de betreffende persoon op het op het tijdstip van aanmelding gebruikte computersysteem op samen met de datum en tijdstip van aanmelding. Deze gegevens moeten worden verzameld om een (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een bepaalde persoon op een later tijdstip te kunnen nagaan en dient daarom voor ons als een bescherming. De verstrekte toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment herroepen, bijv. via de „Austragen“/„Abmelden“-(uitbrengen/afmelden)-link in elke nieuwsbrief. Daarnaast kunt u uw wens tot afmelding op elk moment via e-mail versturen naar info@hymer.com. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht. De door u voor de nieuwsbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot aan het moment van het uitbrengen van de nieuwsbrief opgeslagen en gewist, nadat de nieuwsbrief is verstuurd

Newsletter-Tracking

De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde web beacons. Een web beacon is een miniatuurgrafiek, die in e-mailberichten wordt opgenomen die in HTML-formaat worden verzonden en het analyseren van een logbestand mogelijk te maken, waardoor een statistische analyse kan worden verricht. Hierdoor kan een statistische analyse van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde web beacon kunnen wij vaststellen of en wanneer een e-mailbericht door een persoon is geopend en welke links door deze persoon zijn aangeklikt.

Dergelijke via de in de nieuwsbrieven opgenomen web beacons verzamelde persoonsgegevens worden door ons op grond van gewettigde belangen opgeslagen en geanalyseerd en geanalyseerd, om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de content van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de belangen van de betreffende persoon aan te passen. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 alinea 1 DSGVO.

9. Verwerking van gegevens

9.1. Versturen intern, binnen Hymer GmbH & Co.KG

Wij versturen uw gegevens intern naar de algemene administratie, personeelsafdeling, ondernemingsraad en loonadministratie, om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Het versturen of publiceren van uw gegevens vindt uitsluitend plaats in de hiervoor vereiste omvang rekening houdend met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften.

9.2. Versturen binnen het de hele groep

Hymer GmbH & Co. KG is een wereldwijd actieve, in Duitsland gevestigde onderneming. De gegevens die u ons stuurt worden in Duitsland opgeslagen en binnen de groep voor administratieve doeleinden doorgegeven. Mochten de gegevens worden uitgewisseld binnen de groep, gebeurt dit voor de uitvoering van een contract of als gebruiksvoorwaarde voor de websites. Bovendien kan er een belang bestaan om deze gegevens voor interne, administratieve doeleinden door te sturen. Mocht de verwerking van uw gegevens buiten Europa plaatsvinden, vindt verzending ervan plaats rekening houdend met de geldende wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 f. DSGVO.

9.3. Doorsturen van gegevens aan derden

Wij sturen uw gegevens aan bepaalde derde partijen door, om overeenkomstige toepassingen en diensten beschikbaar te kunnen stellen (zogenaamde „opdrachtverwerkers“), die voor ons externe diensten verrichten. Bijvoorbeeld nieuwsbriefdiensten, IT-aanbieders, evenementenbureaus, boekhandels, belastingskantoor, etc. Het doorsturen van gegevens aan verdere derden is mogelijk, indien wij hiermee aan onze verplichtingen moeten voldoen (instanties, banken, socialeverzekeringsorganen, etc.). Derden verwerken de gegevens alleen volgens onze instructies en het is verboden deze gegevens te gebruiken voor hun eigen commerciële doeleinden, die niet overeenkomen met de overeengekomen doeleinden.

Wij zijn gehouden om persoonsgegevens openbaar te maken, indien wij in verband met een lopende gerechtelijke procedure, op grond van een beschikking, wettelijk of op grond van geldend recht hiertoe verplicht zijn (art. 6 alinea 1 lit. f DSGVO). Wij geven uw persoonsgegevens slechts door, indien:

 • U uw conform art. 6 alinea 1 S.1 lit. a DSGVO uitdrukkelijke toestemming hiertoe gegeven hebt,
 • het doorgeven van gegevens conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. f DSGVO vereist is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte en er geen redenen zijn om aan te nemen dat u een aanzienlijk vertrouwelijk belang hebt in het niet doorgeven van uw gegevens,
 • voor het geval er voor het doorgeven conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. c DSGVO een wettelijke verplichting bestaat, en
 • wettelijk toegestaan en conform art. 6 alinea 1 pag. 1 lit. b DSGVO voor de afhandeling van contractuele verhoudingen met u vereist is.

Mocht de verwerking van uw gegevens buiten Europa plaatsvinden, vindt verzending ervan plaats rekening houdend met de geldende wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 f. DSGVO.

9.4. Doorgeven van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Wij geven uw gegevens in landen buiten de EU resp. de EER (zogenaamde derde landen) op grond van de bovengenoemde doeleinden (doorgeven van gegevens wereldwijd (nr. 4.2) en doorgeven van gegevens aan derden (nr. 4.3)). Het doorgeven van gegevens vindt slechts plaats voor de uitvoering van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of op grond van uw toestemming. Dit gebeurt rekening houdend met alle geldende gegevensbeschermingswetten en in het bijzonder conform art. 44 f. DSGVO. In het bijzonder op grond van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of op grond van bepaalde garanties (bijv. modelbepalingen inzake gegevensbescherming, etc.).

Uw gegevens worden niet doorgestuurd naar een internationale organisatie.

10. Aanwezigheid van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling

Als verantwoordelijke onderneming zien we af van een automatische besluitvorming of een profiling.

11. Duur van de gegevensopslag

Wij slaan uw gegevens in principe zo lang op als dit voor het verrichten van onze service vereist is of voor zover dit krachten de Europese Richtlijnen en de regelgevende autoriteiten of een andere wetgevende instantie in de vorm van wetten of voorschriften, die onderworpen zijn aan de voor verwerking verantwoordelijke, is voorzien. In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens na voltooiing van het doel, met uitzondering van gegevens die wij voor de vervulling van juridische verplichtingen permanent moeten opslaan (wij zijn bijv. verplicht om op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

12. Technische veiligheid

Hymer GmbH & Co. KG maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen onverhoopte of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of ongeautoriseerd gebruik. Onze veiligheidsmaatregelen worden op basis van de technologische ontwikkelingen continu verbeterd. Op deze pagina wordt om redenen van veiligheid en om verspreiding van vertrouwelijke inhoud tegen te gaan, zoals vragen die u ons als exploitant van de site toestuurt, gebruik gemaakt van SSL-encryptie (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser gebruikt wordt. In principe betreft het een 256-bits encryptie. Indien uw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, zullen wij gebruik maken van een 128-bits v3 technologie. Of een individuele pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien, wanneer de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" omschakelt en aan het slotje in uw browserregel.

Wanneer de SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.

Wij attenderen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan bevatten. Een complete bescherming van uw gegevens tegen gebruik door derden is niet mogelijk.

13. Wettelijke grondslag voor de verwerking

Art. 6 I lit. a DSGVO dient voor onze onderneming als wettelijke grondslag voor verwerkingen waarbij wij vragen om toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel.

Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de vervulling van een contract waarvan de contractant de betreffende persoon is, zoals dit bij verwerkingen het geval is die voor leveringen van producten of het verrichten van andere prestaties of tegenprestaties noodzakelijk zijn, berust de verwerking op art. 6 I lit. b DSGVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals in gevallen van vragen over onze producten of diensten.

Indien onze onderneming onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het vervullen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DSGVO. In sporadische gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn, om vitale belangen van de betreffende persoon of van een andere rechtspersoon te beschermen. Zulks kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien een bezoeker in ons bedrijf letsel oploopt en als gevolg hiervan zijn naam, leeftijd, zijn gezondheidsgegevens of overige vitale informatie zou moeten opgeven aan een arts, ziekenhuis of aan andere derden. In een dergelijk geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DSGVO.

Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I lit. f DSGVO. Op deze wettelijke grondslag zijn verwerkingen gebaseerd die door geen van de voornoemde grondslagen worden opgeslagen, wanneer de verwerking voor het waarborgen van een gewettigd belang van onze onderneming of van een derde vereist is, voor zover de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder wegen. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I lit. f DSGVO, is ons gewettigd belang de uitvoering van onze activiteiten over het welzijn van al onze medewerkers en klanten.

Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens; vereiste voor contractafsluiting; verplichting van de betreffende persoon om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van niet ter beschikking stellen

Wij attenderen u erop dat de beschikbaarstelling van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscale voorschriften) of het resultaat kan zijn van contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractant). Voor de afsluiting van een contract kan het zo nu en dan nodig zijn dat een betreffende persoon ons persoonsgegevens beschikbaar stelt die door ons moeten worden verwerkt. De betreffende persoon is bijv. verplicht ons persoonsgegevens beschikbaar te stellen, wanneer onze onderneming een contract met ons afsluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens zou als gevolg kunnen hebben dat het contract met de betreffende persoon niet kan worden afgesloten. Vóór een beschikbaarstelling van persoonsgegevens door de betreffende persoon moet deze contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerkers licht de betreffende persoon dan erover in dat het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor afsluiting van het contract vereist is, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen en welke gevolgen het negeren hiervan voor de persoonsgegevens zou hebben.

14. Instructie inzake minderjarigen

Deze online aanbieding richt zich niet tot kinderen jonger dan 16 jaar. Personen die jonger zijn dan 16 mogen niet zonder de toestemming van hun opvoeders persoonsgegevens aan Hymer GmbH & Co.KG verstrekken.

15. Rechten van de betreffende personen

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over de door ons opgeslagen gegevens, opslagperiode van de gegevens, doel en wettelijke grondslag van de gegevensopslag alsmede over herkomst en ontvangst van de gegevensoverdrachten. Incorrecte gegevens moeten worden gecorrigeerd, onterecht opgeslagen of niet langer vereiste gegevens moeten worden gewist. Daarnaast heeft de betreffende persoon een recht op rectificatie, een recht op beperking van de gegevensverwerking alsmede recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Deze informatie wordt u desgewenst verstrekt. Aan deze informatie zijn geen kosten verbonden.

Bovendien beschikt u over het recht om rechtstreeks bij een toezichthouder een klacht in te dienen.

16. Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Bepaalde gegevensverwerkingen zijn uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U hebt de mogelijkheid om een reeds verleende toestemming te allen tijde te herroepen. Hiervoor is een informeel mailtje aan datenschutz@hymer.com voldoende voor ons. De rechtsgeldigheid van de tot herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht.

17. Verantwoordelijke instantie en contactgegevens van de externe toezichthouder gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie:

Hymer GmbH & Co. KG
Holzstr. 19
88339 Bad Waldsee
Tel.: +49 7524 999 0
E-Mail: datenschutz@hymer.com

Contactgegevens van de externe toezichthouder gegevensbescherming:

Stefan Fischerkeller – Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: +49 7542 / 94921-01
E-Mail: fischerkeller@ddsk.de

Cookieverklaring